Text

Pågående detaljplaner

Planuppdrag

Detta är detaljplaner som Samhällsbyggnadskontoret jobbar med i ett tidigt skede.

Detaljplan med syfte att planlägga för småhustomter

Detaljplan med syfte att tillskapa nya bostäder på Gärdet, Bollnäs.

Detaljplan med syfte att tillskapa nya bostäder på Gärdet, Bollnäs.

Detaljplan med syfte att uppföra en byggnad för användning som kontor och möteslokal.

Detaljplan med syfte att planlägga för småhustomter.

Detaljplan med syfte att tillskapa bostäder och utveckla Bollnäs stadskärna.

Detaljplan med syfte att planlägga för flerfamiljshus.

Detaljplan med syfte att skapa en effektivare markanvändning genom att planlägga området för parkering, bostäder, kontor och centrumverksamhet.

Detaljplan med syfte att planlägga för småhustomter.

Detaljplan med syfte att planlägga området för bostadsändamål.

Detaljplan med syfte att planlägga för bostäder och centrumverksamhet.

Samråd

Under samrådet får den som är sakägare planförslaget. Du som är berörd kan lämna synpunkter.

Bearbetning inför granskning

Efter samrådet ändras förslaget utifrån de synpunkter som kommit in.

Detaljplan med syfte att möjliggöra byggnation av äldreboende, Lss-boende, trygghetsboende, förskola samt flerbostadshus, radhus och villor med ekobyprofil.

Detaljplan med syfte att planlägga för bostadstomter.

Granskning

Även under granskning kan du som är berörd lämna synpunkter. Viss revidering kan ske efter granskningen.

Bearbetning inför antagande

I detta skede bearbetas förslaget inför antagande.

Detaljplan med syfte att utöka användningsmöjligheterna för Kilafors herrgård och dess omgivande byggnader.

Antagna detaljplaner

Detalplaner som antagits av Miljö- och byggnämnden eller Kommunfullmäktige

Lagakraftvunna detaljplaner

När detaljplanen antagits och överklagandetiden på tre veckor passerat utan att någon överklagat, vinner detaljplanen laga kraft.

Detaljplan med syfte att möjliggöra exploatering av kontor och centrumändamål.

Planbeskrivning Pdf, 804.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan med syfte att möjliggöra uppförandet av en bandyarena i det så kallade SJ-området samt etablering av centrumnära verksamheter, kontor och besöksanläggning.

Planbeskrivning Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan med syfte att möjliggöra för kompletterande villabebyggelse på Ren.

Planbeskrivning Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 9.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan med syfte att möjliggöra en ny korsningsutformning mellan genomfarten riksväg 83 och Nygatan och Järnvägsgatan.

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan med syfte att möjliggöra ett nytt resecentrum som kan kombineras med centrum- och kontorsverksamhet.

Planbeskrivning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 291.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 juni 2022 kl. 14.16

Sidfot